Adatvédelmi szabályzat

Frissítve: 2020.10.07

1. Amit erről a szabályzatról általánosságban tudni érdemes

Jelen adatvédelmi szabályzat az alábbi oldal adatkezelését szabályozza: namasta.hu

1.1 Mi a szabályzat célja?

Jelen szabályzat összefoglalja, hogy miért és hogyan kerül az adat összegyűjtésre, ill. kezelésre. A szabályzat vonatkozik mind a namasta.hu weboldalon, mind az oldalhoz köthető közösségi oldalakon, csoportokban, kapcsolattartásban és a szolgáltatások igénybevétele során gyűjtött, és tárolt adatokra. A szabályzat módosításai a namasta.hu oldalon kerülnek kihirdetésre és a honlapon való közzététellel azonnal hatályba lépnek.

Az oktatás területén a szövegírás kihívást jelent a diákok számára. A tananyag, határidők és a tudás megszerzése sokszor kevés időt hagy a szabadidőre. Szerencsére olyan források is rendelkezésre állnak, mint a ghostwriter hausarbeit, amelyek segítenek az összes feladat időben történő elkészítésében. Ezek a segédletek nemcsak a feladatokat oldják meg időben, hanem lehetővé teszik a diákoknak, hogy több szabadidőt töltsenek el, javítva az egyensúlyt az oktatás és a pihenés között.

Jelen szabályzat az alábbi törvényeket és rendelkezéseket figyelembe véve készült:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”),
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”),
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”),
 • és az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete („GDPR”)

1.2 Az adatkezelő személye és elérhetőségei

A szolgáltató neve: Acél Ágnes (ev)
A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): 2182 Domonyvölgy, Akác utca 101.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: asta@namasta.hu
Adószáma: 60834058-1-33
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Telefonszáma: +36/30 635 5449

1.3 A „személyes adat” fogalma és kezelése

„Személyes adat” alatt az azonosítható személyhez kapcsolódó bármilyen adatot kell érteni. Például ide tartoznak olyan adatok, amelyek már önmagukban azonosíthatják a magánszemélyt, (mint pl. a név, elérhetőségi adatok, számlázási cím, internetprotokoll („IP”)-cím, cookie-karakterlánc vagy eszközazonosítók), valamint olyan adatok, amelyek önmagukban nem azonosítják, de amelyek olyan azonosítókkal együtt tárolódnak, amelyek igen (például, hogy hogyan vagy mely országban használja a szolgáltatásokat).

2. Az adatkezelés

2.1 Az adatkezelés célja?

Csak abban az esetben kerül az adat használatra, ha

A. az adathasználathoz való hozzájárulás megtörtént,
B. vagy ha az igénybe vett szolgáltatások elvégzéséhez szükséges (pl. az oktatóanyagok eléréséhez, elküldéséhez),
C. vagy ha a szolgáltatások javításához, továbbfejlesztéséhez (pl. javított oktatóanyagok biztosításához) elengedhetetlen,
D. vagy ha az igényelt szolgáltatásokhoz kapcsolódó jogos érdekeink védelme megkívánja;
E. vagy ha az a törvényes jogoknak vagy kötelezettségeknek való megfeleléshez szükséges (pl. számlakibocsátás, jogszabályban meghatározott adatszolgáltatás),
F. vagy ha az ebben a szabályzatban meghatározott, szokványos üzleti célokhoz azok elengedhetetlenek (pl. tájékoztatás. meghívó küldés eseményekről).

A. Adatok bekérése az alábbi esetekben történik:

 • igényelt szolgáltatásokra vonatkozó kommunikációhoz;
 • közvetlen marketingkommunikációk küldéséhez;
 • bizonyos cookie-k tárolásához az felhasználó eszközén (ha ehhez beleegyezés szükséges);
 • az adott visszajelzéseid rögzítéséhez és kiértékeléséhez.

Az adatok tárolásához, használatához adott hozzájárulás bármikor visszavonható a megfelelő rendszer-funkcionalitások használatával (pl. leiratkozás), vagy az elérhetőségeken való megkereséssel (levélben jelezve azt).

B. A bekért adatok használata az igényelt szolgáltatások elvégzése érdekében történik, azaz:

 • az oldal szolgáltatásai elérhetők és használhatók legyenek (pl. az információk megjelenítésének módosítása az eszköztípusoktól függően);
 • válaszok generálódjanak a keresési eredmények alapján;
 • ezekkel kapcsolatos üzenetek, értesítések vagy riasztások küldéséhez (pl. visszaigazoló e- mailek, egyéb alapvető fontosságú kommunikációk, riasztások, a szolgáltatások, szabályzatok, vagy egyéb feltételek változásairól, frissítéseiről szóló értesítések);
 • a weboldal üzenetküldésében, e-mail-ben vagy közösségi oldalakon keresztül küldött üzenetek megválaszolásához;
 • a létrehozott regisztráció karbantartásához, adminisztrációjához, azoknak naprakészen tartásához;

C. A szolgáltatások javítása, optimalizálása, továbbfejlesztése érdekében az alábbiakban felsoroltak miatt van szükség az adat bekérésére és kezelésére:

 • a szolgáltatások folyamatosan bővítése, fejlesztése, jobbá tétele;
 • az oldalon történő általános tevékenységet követése;
 • a megküldött visszajelzések feldolgozása;
 • a feltett kérdések, vagy a szolgáltatások használata közben tapasztalt problémákat megválaszolása;
 • annak megértése és kiértékelése, hogy a látogatók mikor, miért, mire és hogyan használják az oldalt;
 • ahhoz, hogy a használt szolgáltatásokkal kapcsolatos élmények minél inkább személyre szabhatók legyenek, hogy a lehető leghasznosabb, leghatékonyabb és legrelevánsabb élményeket biztosíthassuk;
 • a stratégiailag fontos üzleti döntéseket megalapozó információk összesítése;
 • a szolgáltatások hibáinak, illetve fejlesztendő területeinek minél gyorsabb beazonosítása és javítása.

D. Az igényelt szolgáltatásokhoz kapcsolódó jogos érdekek védelme érdekében, azaz:

 • a jogos érdekeinket megfelelően és hatékonyan védeni tudjuk (pl. a csalások és lopások megelőzése, az adatok és anyagok biztonsága során);

A személyes adatok csak abban az esetben kerülnek feldolgozásra jogos érdekből, ha az releváns, megfelelő és a gyűjtés céljára korlátozódik.

E. A törvényes jogoknak vagy kötelezettségeknek való megfeleléshez szükséges, hogy:

 • a jogi követelésekből származó, megfelelőségi, szabályozási vagy könyvvizsgálati kötelezettségeimet teljesíteni tudjam.

Az adatkezelésnek tehát számos eltérő – ám egyidejűleg akár több – konkrét célja is lehet:

a) online tartalomszolgáltatás;
b) az üzleti tevékenységgel összefüggő kapcsolattartás,
c) az ügyfelek azonosítása, velük való kapcsolattartás;
d) a Felhasználói jogosultságok azonosítása;
e) az internetes oldalon keresztül elérhető saját – vagy partnereken keresztül nyújtott – szolgáltatások vagy megrendelt termékek biztosítása;
f) személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés;
g) a Felhasználó által igénybe vett szolgáltatások, valamint hirdetések testreszabásának elősegítése, a kényelmi funkciók igénybevétele;
h) egyedi felhasználói megkeresések kezelése, intézése;
i) statisztikák, elemzések készítése;
j) közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, promóció stb.);
k) egyedi esetekben nyereményjátékok szervezése, lebonyolítása, a nyertesek kiértesítése és részükre a nyeremény biztosítása;
l) az informatikai rendszer technikai fejlesztése;
m) a Felhasználók jogainak védelme;
n) az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése;
o) az Adatkezelő tevékenységi körébe tartozó szerződések megkötésének és teljesítésének elősegítése.

2.2 Adatkezelési elvek

 • A Személyes adatokat a jóhiszeműség, a tisztesség és az átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen szabályzat rendelkezéseinek megfelelően kerülnek kezelésre.
 • A szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatok csak az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten kerülnek felhasználásra.
 • A személyes adatokat csak a jelen szabályzatban, illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeljük. A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.
 • Minden olyan esetben, ha a személyes adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánjuk felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatjuk, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulást kérünk, illetőleg lehetőséget biztosítunk számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
 • A megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.
 • A kezelt személyes adatokat – a jelen szabályzatban megjelölt eseteken kívül további – harmadik félnek nem kerülhetnek átadásra.
  A jelen pontban foglaltak alól kivételt képez, mikor bizonyos esetekben (hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelők érdekeinek sérelme, a szolgáltatásaim biztosításának veszélyeztetése, stb.) harmadik személyek számára hozzáférhetővé kell tennem az érintett Felhasználó elérhető személyes adatait.
  Az adatok statisztikai célú, összesített formában történő felhasználása – mely az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhat – nem minősül személyes adatok kezelésének, sem adattovábbításnak.
 • A weboldal a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
 • A kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, illetve törléséről az érintett Felhasználó értesítésre kerül. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
 • Gondoskodunk a személyes adatok biztonságáról, megtesszük mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére minden olyan harmadik felet felhívunk, akik részére (kivételes indokból) Személyes adatokat továbbítunk.

2.3 A személyes adatok forrásai

Adatok kizárólag a szolgáltatások végzése érdekében kerülnek begyűjtésre, tárolásra és feldolgozásra, sosem kerül gyűjtésre több adata szükségesnél.

Személyes adatok háromféle forrása:

A. Önkéntesen megadott adatok
A felhasználók által megadott információk tartalmazhatnak olyan személyes adatokat, amelyek a szolgáltatások igénybevételéhez szükségesek (pl. név és elérhetőségi adatok). De ide tartozhatnak az olyan tartalmak is, amiket kapcsolattartás érdekében osztz meg (pl. a feltöltött adatok, fényképek). A lényeg, hogy mindig a felhasználó dönti el, hogy meg kívánja-e adni ezeket az információkat.

B. Automatikusan generálódó vagy begyűjtött adatok
Bizonyos információk automatikusan generálódnak és kerülnek hozzánk a felhasználó számítógépéről vagy eszközéről, miközben a weboldalt használja. Ide tartozik az IP-cím, az a szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez használt eszközzel és böngészővel kapcsolatos információk, annak a weboldalnak az URL-címe, amelyről a felhasználó érkezett, és azon harmadik fél oldalak, amelyekre hivatkozásokra kattintva ellátogat az oldalról való kilépéskor. Mindezek segítségével javíthatók az élmények, ill. biztosítható, hogy a felhasználó számára leginkább releváns tartalmakban kerüljenek megjelenítésre.

C. Harmadik féltől érkezett adatok
Néha harmadik féltől is érkezik információ a felhasználóról, attól függően, hogy az interakció mely módját választja. Például, ha egy promóciós partneren keresztül érkezik, vagy ha továbbirányítódik egy szolgáltató weboldalára vagy alkalmazására, akkor onnan is érkezhet arra vonatkozó információkat, hogy folytatta-e ott a folyamatot.

Forrásuktól függetlenül személyes adatokhoz az alábbi módon kerülnek át:

 • szolgáltatások értékesítése és reklámozása kapcsán,
 • szerződéskötés esetén (pl. szolgáltatás igénybevétele),
 • kapcsolattartás esetén,
 • direkt marketing anyagok küldéséhez való hozzájárulás során,
 • szakmai rendezvényeken, tréningek kapcsán, rendezvényeken való részvételkor,
 • illetve az üzemeltetett honlap böngészése esetén log file-ok vagy cookie-k útján.

2.4 Milyen személyes adatok kerülnek kezelésre?

Attól függően, hogy a felhasználó milyen módon használja a szolgáltatásokat, a személyes adat a következő kategóriákban kerülnek gyűjtésre.

 • Kapcsolattartási információk:
  Ide tartoznak a név, az e-mail-cím, a cím, a telefonszám és más hasonló információk.
 • Azonosítási adatok:
  Ide tartoznak a személyazonosságot igazoló adatok, dokumentumok.
 • Demográfiai információk:
  Kor, nem, tartózkodási hely, és preferált nyelv.
 • Eszközre és tartózkodási helyre vonatkozó információk:
  Az eszközök általános adatai (pl. IP-címe, típusa, gyártmánya, modellje és operációs rendszere).
 • Felhasználói és profilozási adatok:
  A weboldalon észlelt keresési előzmények és preferenciák.
  A szolgáltatások használatának módja.
  Kattintott hivatkozások.
 • Kommunikációs adatok:
  Minden, a felhasználótól kapott kommunikáció, úgy mint az elektronikus kommunikációs csatornákon (pl. online csevegés, azonnali üzenetküldés vagy közösségi oldal) történő visszajelzések, segítségkérések, valamint kérdések, beleértve az ezzel a kommunikációval társított metaadatokat (pl. az idő és dátum).
 • Felhasználó által létrehozott vagy megadott tartalom:
  A rendszerben vagy a velünk folytatott bármely csatornán folyó kommunikáció során megadott, feltöltött adatok és tartalmak, ideértve a megjegyzéseket, fényképeket, videókat, ajánlásokat, preferenciákat és értékeléseket, valamint az ezzel a tartalommal társított metaadatokat, úgy mint idő és dátum.
 • Közösségimédia-információk
  Mindazon információk (például név, e-mail-cím), melyeket felhasználó nyilvánosan hozzáférhető közösségi média profilodban (pl. LinkedIn, Facebook) harmadik fél által elérhető, nyilvános adatként megadott, és ők a saját feltételeiknek és adatvédelmi szabályzatuknak megfelelően azt számunkra is elérhetővé tették.

2.5 Adattárolás időtartama?

Fő szabály, hogy a személyes adatok csak addig kerülnek tárolásra, amíg szükség van rájuk. (A különböző típusú személyes adatokra különböző adatmegőrzési szabályok alkalmazhatók.) Amennyiben már nincs ok vagy jogi kötelezettség az adott személyes adat őrzésére, feldolgozására, úgy törlésre kerülnek, vagy olyan anonim módon kerülnek eltárolásra (hogy többé ne legyenek alkalmasak a személy azonosításra). Ezen belül az adatkezelés idejét az adatkezelés célja határozza meg. (Amennyiben több cél is vonatkozik valamelyik adatra, akkor a hosszabb megőrzési idő érvényesül). Ha az adatkezelés beleegyezésen alapul, akkor az adatokat addig kerülnek kezelésre, amíg felhasználó vissza nem vonja a hozzájárulását, kivéve, ha az adatkezelés célja ennél korábban megvalósult. Ha a jogszabály kötelezővé teszi egyes dokumentumok megőrzését, akkor az azokban foglalt személyes adatokat az adott jogszabályban előírt megőrzési idő alatt tárolom.

2.6 Személyes adatok harmadik felekkel való megosztása

Csak abban az esetben osztható meg a személyes adat harmadik féllel, ha erre a felhasználó kifejezett kérése érkezett, vagy ha a felhasználóval történő együttműködés létrejöttéhez, vagy a szolgáltatásnyújtáshoz feltétlenül szükséges, valamint ha arra jogi kötelezettség áll fenn.

A. Személyes adatok harmadik felekkel való megosztása

A felhasználókkal kapcsolatos információkat csak olyan kiválasztott harmadik felekkel kerülnek megosztásra, akik a szolgáltatások teljesítését támogató módon nyújtanak különféle szolgáltatásokat (a továbbiakban „Harmadik fél adatfeldolgozók”). Ezek a Harmadik fél adatfeldolgozók a technikai infrastruktúra szolgáltatóitól az ügyfélszolgálati és hitelesítő eszközök szolgáltatóiig terjednek. (A Harmadik fél adatfeldolgozók székhelye vagy adatfeldolgozási helye a lakóhelyeden kívüli országban is lehet!)

A Harmadik fél adatfeldolgozók közé következők tartozhatnak:

 • e-mail-kezelési és e-mail-küldési eszközök szolgáltatói (pl: hírlevélszolgáltató);
 • biztonsági és csalásmegelőzési szolgáltatók;
 • adatösszesítő és analitikai szolgáltatók;
 • szoftverplatformok szolgáltatói;
 • internetes felhőalapú tárolási szolgáltatók és más alapvető informatikai támogatási szolgáltatók;

B. Adatok kiadása jogi és egyéb okokból

Szükség esetén rendelkezésre bocsátásnak kerülnek az adatok, ha:

 • azzal jogellenesen elkövetett vagy feltételezhetően jogellenesen elkövetett cselekményeket, például csalást lehet megakadályozni, felderíteni, illetve büntetőeljárás alá vonni;
 • ha azzal egyéb károk kerülhetnek megelőzésre;
 • ha az szükséges egy jogilag kötelező erejű kéréshez (pl. hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés;
 • jogok és követelések kikényszerítésére.

2.7 Adatbiztonság

A személyes adatok védelme munkánk szerves részét képezi, azok titkosságának megőrzését elsődleges prioritásként kezeljük.

Sajnos semmilyen weboldal vagy alkalmazás nem tudja garantálni a tökéletes biztonságot, mindenesetre mindent elkövetünk abból a célból, hogy személyes adatok a lehető legnagyobb biztonságban legyenek. Számos technikai, szervezeti és adminisztratív biztonsági intézkedés, valamint sokféle, legjobb gyakorlatokat alkalmazó módszer kerül felhasználásra.

2.8 Hol tárolom a személyes adatokat?

A papír alapú személyes adatok kizárólag a vállalkozás székhelyén kerülnek őrzésre:
2182 Domonyvölgy, Akác utca 101.

Az elektronikus formájú személyes adatokat alapvetően saját eszközökön, vagy megbízási szerződéssel harmadik személyek által üzemeltetett szervereken kerülnek tárolásra.

Üzemeltetett weboldalunk:

https://namasta.hu

Külső szolgáltatók:

Weboldal keretrendszerének szolgáltatója:
Szolgáltató: WordPress Foundation
Székhely: 660 4th Street, Box 119, San Francisco, California 94107, USA
Web: https://hu.wordpress.org/about/privacy/

Szerver- ill. tárhelyszolgáltató:
Szolgáltató: NeoSoft Informatikai Szolgáltató Kft
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Távírda utca 2/A
Web: https://www.neosoft.hu

Fájl és tartalommegosztó szolgáltató:
Szolgáltató: OneDrive, Microsoft Ltd.
Székhely: 1 Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, USA
Web: https://privacy.microsoft.com/hu-hu

Levelezőrendszerek biztosítja:
Szolgáltató: Google LLC
Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA
Web: https://gsuite.google.com/intl/hu/features/

Automatikus levélküldő rendszer:
Szolgáltató: NeoSoft Informatikai Szolgáltató Kft
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Távírda utca 2/A
Web: https://www.neosoft.hu

Számlaszolgáltató a SZÁMLÁZZ.HU oldalán készítem:
Szolgáltató: KBOSS.hu Kft.
Székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 126-128.
Web: https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/

Online foglalási oldal:
Salonic International Kft.
Székhely: 1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1. em. 2.
Web: https://www.salonic.hu/

Közösségi média felületek
Szolgáltató: Facebook Ltd.
Székhely: 1 Hacker Way Menlo Park, California 94025, USA
Web: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Szolgáltató: Instagram (Facebook Ltd.)
Székhely: 200 Jefferson Dr, Menlo Park, California 94025, USA
Web: https://help.instagram.com/155833707900388

A felsorolt külső szolgáltatók a számukra szükséges személyes adatok kezelését saját
felelősségük mellett, adatvédelmi szabályzataik szerint végzik.

2.9 Sütiket (cookie-k)

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. tv. rendelkezéseivel összhangban a weboldal cookie-kat („sütik”) használ. Ezek megőrzik a tevékenységek bizonyos jellemzőit, így ezek technikai jellegű, statisztikai adatainak elemzésével olyan összefüggésekhez, információkhoz jutunk, melyek alapján szolgáltatásaink folyamatos javítását, optimalizálását, személyre szabását, a felhasználói élmények érdemi növelését biztosítani tudjuk.

De mik is azok a sütik, vagy angolul cookie-k?

A sütik (cookie-k) olyan kis méretű szöveges adatfájlok, amelyeket a megtekintett honlapok helyeznek el a felhasználók számítógépén (vagy egyéb eszközön) annak böngészőjében. Olyan dolgokat rögzítenek, mint a preferenciák és beállítások, így a segítségükkel hozzájutunk azokhoz az információkhoz, melyek segítségével, azok elemzését követően a legkövetkezetesebb és leginkább releváns élményt tudjuk biztosítani a felhasználó számára. A cookie-k még a tesztelni kívánt újításokkal kapcsolatos információk rögzítésére is használhatóak, melyek során nyomon lehet követni a szolgáltatások használatát, és hogy ezek az újítások hatékonyak voltak-e.

A weboldalon található cookie-k tőlünk, velünk partneri viszonyban álló harmadik felektől, illetve esetleg független harmadik felektől (pl. hirdetők) származhatnak. Amennyiben a felhasználó nem szeretné engedélyezni a cookie-k használatát, letilthatja azt a böngésző beállításaiban, ám ez a tiltás bizonyos szolgáltatások igénybevételét korlátozhatja vagy akár meg is akadályozhatja.

2.10 Milyen jogai vannak a személyes adatok tulajdonosainak?

Hozzáférési jog: bármely adat tulajdonosa bármikor jogosult információt kérni az általunk tárolt személyes adatairól.

A helyesbítés joga: bármely adat tulajdonosának jogában áll személyes adatai helyesbítését kérni, ha azok helytelenek vagy pontatlanok.

A törléshez való jog: bármely adat tulajdonosának bármikor joga van az általunk feldolgozott személyes adatainak törléséhez. Ez a jogosultság nem vonatkozik olyan adatkezelésekre, amik nem a hozzájáruláson alapulnak (pl. törvényi előírások).

Adathordozhatósághoz való jog: bármely adat tulajdonosának bármikor jogában áll kérni, hogy tárolt adatait strukturált, általánosan használt és gép által olvasható formátumban (pl. PDF vagy Word) átadjuk neki, vagy egy általa megnevezett harmadik félnek.

A tiltakozás joga: bármely adat tulajdonosa bármikor jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozzon az adatkezelés ellen.

Panasztétel joga: bármely adat tulajdonosának bármikor jogában áll panasszal élni felénk, vagy az illetékes szervek felé, amennyiben megítélése szerint a személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t vagy más adatvédelmi jogszabályt. Javasoljuk, hogy ez esetben mihamarabb lépj velünk kapcsolatba.

2.11 Hol lehet panaszt tenni, jogorvoslatot kérni?

Amennyiben felhasználó úgy érzi, megsértettem a jogait, jogorvoslati lehetőségért vagy panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatósághoz is fordulhat:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: https://naih.hu

Megköszönöm, ha panaszoddal első lépésben hozzánk fordulsz, együttműködésünkre minden esetben számíthatsz.

 

ASTÁ – Acél Strähle Ágnes
tisztánlátó médium, tarot, motivációs előadó, életsegítő, a Lélek Iskolája alapítója, doTERRA (független) terméktanácsadó

EGYÉNI SEGÍTÉS telefonon és interneten is!
Időpont egyeztetés (munkanapokon): 06-30-635-5449
Online felületen időpont foglalás hozzám itt – EGYÉNI SEGÍTÉS

Facebook: ASTÁ – Acél Strähle Ágnes | E-mail: asta@namasta.hu, szivzarvany777@gmail.com | Skype: acel.agnes | Weboldal: namasta.hu | Webshop: astabolt.hu